مشاهده آنلاین غرفه بلورآزما نمایشگاه ایران ساخت
ورود به نمایشگاه
logo bloorazma
products icon

ریجنت بلورآزما

B Zinc® Reagent 1

ریجنت ست پودری زینک (ریجنت روی)

نام: ریجنت ست پودری زینک نام تجاری: B-Zinc […]

مشاهده ریجنت
B Surfactants® Reagent 1 scaled

ریجنت ست سورفکتانت LAS

نام: ریجنت ست سورفکتانت نام تجاری: B-Surfactants ®, […]

مشاهده ریجنت
B Sulfite® Reagent 1

ریجنت ست سولفیت (SO3²⁻)

نام: ریجنت ست سولفیت نام تجاری: B-Sulfite ®, […]

مشاهده ریجنت
B Sulfide® Reagent 1 scaled

ریجنت ست سولفید (S²⁻)

نام: ریجنت ست سولفید نام تجاری: B-Sulfide ®, […]

مشاهده ریجنت
B Sulfate® Reagent 1 scaled

ریجنت ست پودری سولفات (SO₄²-)

نام: ریجنت ست پودری سولفات نام تجاری: B-Sulfate […]

مشاهده ریجنت
B Silica H.R® Reagent 4 scaled

ریجنت ست سیلیکا (H.R)

نام: ریجنت ست سیلیکا (H.R) نام تجاری: B-Silica […]

مشاهده ریجنت
B Silica H.R® Reagent 2 scaled

ریجنت ست سیلیس (H.R)

نام: ریجنت ست سیلیس (H.R) نام تجاری: B-Silica […]

مشاهده ریجنت
B SilicaL.R® Reagent 1 scaled

ریجنت ست سیلیکا (L.R)

نام: ریجنت ست سیلیکا (L.R) نام تجاری: B-Silica […]

مشاهده ریجنت
B Potassium® Reagent 1 scaled

مجموعه ریجنت ست پتاسیم

نام: ریجنت ست پتاسیم نام تجاری: B-Potassium ®, […]

مشاهده ریجنت
B Phosphorus Total H.R® Reagent 1 scaled

ریجنت ست فسفر کل (H.R)

نام: ریجنت ست فسفر کل (H.R) نام تجاری: […]

مشاهده ریجنت
B Phosphorus H.R® Reagent 1

محلول ریجنت فسفر (H.R)

نام: ریجنت فسفر (H.R) نام تجاری: B-Phosphorous (H.R) […]

مشاهده ریجنت
B Nitrate® Reagent 3 scaled

ریجنت ست نیترات (Chromotropic Acid)

نام: ریجنت ست نیترات (Chromotropic Acid) نام تجاری: […]

مشاهده ریجنت
B Fluoride® Reagent 1 2 1 scaled

ریجنت ست فرمالدهید (CH2O)

نام: ریجنت ست فرمالدهید نام تجاری: B-Formaldehyde ®, […]

مشاهده ریجنت
B Fluoride® Reagent 1

محلول ریجنت فلوراید (SPADNS)

نام: ریجنت فلوراید نام تجاری: B-Flouride ®, Reagent, […]

مشاهده ریجنت
B Oxygen Scavengers® Reagent 1

ریجنت ست جاذب اکسیژن DEHA

نام: ریجنت ست جاذب اکسیژن DEHA نام تجاری: […]

مشاهده ریجنت
B Nitrate® Reagent 1 1 scaled

محلول ریجنت نیترات (2,6-Dimethylpenol)

نام: محلول ریجنت نیترات نام تجاری: B-Nitrate ®, […]

مشاهده ریجنت
B Nitrite® Reagent 1

محلول ریجنت نیتریت (NO2-_N)

نام: محلول ریجنت نیتریت نام تجاری: B-Nitrite ®, […]

مشاهده ریجنت
B Phenol® Reagent 1 1 scaled

ریجنت ست فنول (4-Aminoantipyrine)

نام: ریجنت ست فنول نام تجاری: B-Phenol ®, […]

مشاهده ریجنت
B Phosphorus Total L.R® Reagent 3 scaled

ریجنت ست فسفر کل (L.R)

نام: ریجنت ست فسفر کل (L.R) نام تجاری: […]

مشاهده ریجنت
B Manganese L.R® Reagent 1

محلول و پودر ریجنت ست منگنز (L.R)

نام: ریجنت ست منگنز (L.R) نام تجاری: B-Manganese […]

مشاهده ریجنت
B Aluminum L.R® Reagent pack scaled

ریجنت ست آلومینیوم (L.R)

نام: ریجنت ست آلومینیوم (L.R) نام تجاری: B-Aluminum […]

مشاهده ریجنت
B Aluminum H.R® pack 1 scaled

ریجنت ست آلومینیوم (H.R)

نام: ریجنت ست آلومینیوم (H.R) نام تجاری: B-Aluminum […]

مشاهده ریجنت
B Iron Total® Reagent 1

ریجنت ست آهن کل، متد 1,10 Phenanthroline

نام: ریجنت ست آهن کل نام تجاری: B-Iron, […]

مشاهده ریجنت
B Iron Ferrous® Reagent 1

ریجنت ست آهن Ferrous

نام: ریجنت ست آهن Ferrous نام تجاری: B-Iron, […]

مشاهده ریجنت
B Hardness Total® Reagent Set

محلول ریجنت ست سختی کل

نام: ریجنت ست سختی کل نام تجاری: B-Hardness, […]

مشاهده ریجنت
B Hydrazine

محلول ریجنت هیدرازین (N₂H₄)

نام: ریجنت هیدرازین نام تجاری: B-Hydrazine ®, Reagent, […]

مشاهده ریجنت
B Manganese HR® Reagent 1

ریجنت ست منگنز (H.R)

نام: ریجنت ست منگنز (H.R) نام تجاری: B-Manganese […]

مشاهده ریجنت
ریجنت ست کلر آزاد

ریجنت ست کلر آزاد (DPD)

نام: ریجنت ست کلر آزاد نام تجاری: B-Chlorine, […]

مشاهده ریجنت
ریجنت ست کلراید

ریجنت ست کلراید، روش Mercuric Thiocyanate

نام: ریجنت ست کلراید نام تجاری: B-Chloride (H.R)®, […]

مشاهده ریجنت
ریجنت ست کروم

محلول ریجنت ست کرومیوم شش ظرفیتی

نام: ریجنت ست کروم شش ظرفیتی (Hexavalent Chromium) […]

مشاهده ریجنت
ریجنت آهن کل

پودر ریجنت آهن کل، روش FerroVer

نام: ریجنت آهن کل نام تجاری: B-Iron, Total […]

مشاهده ریجنت
ریجنت ست نسلر آمونیاک

ریجنت ست نسلر آمونیاک

نام: ریجنت ست نسلر آمونیاک نام تجاری: B-Ammonia®, […]

مشاهده ریجنت
ریجنت آمونیاک سالیسیلات پودری

ریجنت آمونیاک سالیسیلات پودری

نام: ریجنت آمونیاک سالیسیلات پودری نام تجاری: B-Ammonia®, […]

مشاهده ریجنت
ریجنت ویال تست COD دامنه بالا

ریجنت ویال تست COD دامنه بالا

نام: ویال تست COD دامنه بالا تجاری: B-COD […]

مشاهده ریجنت
COD LR

ریجنت ویال تست COD دامنه پایین

نام: ریجنت ویال تست COD دامنه پایین نام […]

مشاهده ریجنت